Mieszkanie i Dom w PZU Łódź
Piotr Dwornik
tel.603 876 192

Jestem mobilnym agentem ubezpieczeniowym. Dojeżdżam do klienta na terenie Łodzi,oraz okolic Aleksandrowa Łódzkiego.Ubezpieczając swój dom bądz mieszkanie nie stracisz czasu. E-mail: dworn23@gmail.com

PZU Dom Plus

Ubezpieczenie przeznaczone dla osób fizycznych,Posiadaczy,domu,lokalu mieszkalnego,bądż najemcy.
PZU Dom Plus jest również wystawiane pod kredyt z cesją na bank

Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie:
1) mienia;
2) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
3) następstw nieszczęśliwych wypadków;
4) szklanych przedmiotów od stłuczenia;
5) PZU Pomoc w domu.

Przedmiot ubezpieczenia
1) lokal mieszkalny,
2) budynek mieszkalny,
3) budynek niemieszkalny,
4) budynek mieszkalny w stadium budowy,
5) budynek niemieszkalny w stadium budowy,
6) budowle,
7) obiekt specjalistyczny,
8) nagrobek cmentarny,
9) ruchomości domowe,
10) stałe elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia.

Ubezpieczenie PZU Dom PLUS chroni nieruchomość w wyniku następujących ryzyk:
ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, przepięcia, ,dewastacji, oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową.

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych rodzajów mienia.

W wariancie standardowym przy ubezpieczeniu ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania się następujące limity odpowiedzialnośc

1) z tytułu szkód w stałych elementach stanowiących samo­dzielny przedmiot ubezpieczenia - w wysokości 70% sumy ubezpieczenia;
2) z tytułu szkód w sprzęcie audiowizualnym (w tym również w antenach telewizyjnych i radiowych zainstalowanych na zewnątrz lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i trwale z nim związanych), komputerowym, fotograficznym, w instrumentach muzycznych lub aparatach telefonicznych - w wysokości 70% sumy ubezpieczenia;
3) z tytułu szkód w przedmiotach ze srebra, złota lub platyny, monetach lub biżuterii - w wysokości 40% sumy ubezpiecze­nia, nie więcej jednak niż 20.000 zł;
4) z tytułu szkód w gotówce - w wysokości 5% sumy ubezpie­czenia, nie więcej jednak niż 5.000 zł;
5) z tytułu szkód w mieniu wypożyczonym - w wysokości 20% sumy ubezpieczenia;
6) z tytułu szkód w mieniu służbowym - w wysokości 20% sumy ubezpieczenia;
7) z tytułu szkód w sprzęcie biurowym - w wysokości 40% sumy ubezpieczenia;
8) z tytułu szkód w ruchomościach domowych lub stałych ele­mentach stanowiących samodzielny przedmiot ubezpie­czenia, znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym, w pomieszczeniu garażowym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub w budynku niemieszkalnym -w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

PZU Dom Letniskowy

W ramach PZU DOM Letniskowy można ubezpieczyć;
1) dom letniskowy od zdarzeń losowych i przepięcia;
2) budynek gospodarczy od zdarzeń losowych i przepięcia;
3) ogrodzenie działki rekreacyjnej od zdarzeń losowych i przepięcia;
4) obiekty małej architektury od zdarzeń losowych;
5) mienie ruchome i stałe elementy od zdarzeń losowych i przepięcia;
6) mienie ruchome i stałe elementy od kradzieży z włamaniem.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników.

Dodane dnia: 18.02.2013